BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

Đăng vào 30/09/2017 00:00

                     TỔ BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

          Tổ bộ môn Luật Hiến pháp được thành lập ngay từ khi thành lập Trường Đại học pháp lý Hà Nội năm 1979. Hiện nay Tổ bộ môn Luật Hiến pháp là một trong năm Tổ bộ môn của Khoa pháp luật Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội, đội ngũ giảng viên của Tổ bộ môn Luật Hiến pháp cũng không ngừng có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ thủa ban đầu chỉ có 4 giảng viên, hiện nay số lượng giảng viên của Tổ bộ môn là 11 người:

          - GS. TS. Thái Vĩnh Thắng

          - PGS. TS. Tô Văn Hoà (phụ trách bộ môn)

          - TS. Trần Thái Dương

          - TS. Phạm Quý Tỵ

          - ThS. Trần Ngọc Định

          - ThS. Mai Thị Mai

          - ThS. Hoàng Thị Minh Phương

          - ThS. Nguyễn Thị Hồng Thuý

          - ThS. Nguyễn Mai Thuyên

          - ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

          - ThS. Thái Thị Thu Trang

          Cùng với sự phát triển về đội ngũ giảng viên, số môn học mà Tổ bộ môn Luật Hiến pháp cũng liên tục phát triển. Môn học trung tâm mà Tổ bộ môn Luật Hiến pháp đảm nhiệm từ khi thành lập là môn Luật Hiến pháp Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổ bộ môn cũng phát triển thêm một số môn học khác cho chương trình cử nhân như: Luật hiến pháp nước ngoài, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, Legal reasoning and legal writing for legal professionals, Introduction to the Vietnamese court system, Civil and political rights in modern world ...

          Ngoài các môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật, cử nhân luật kinh tế, cử nhân luật thương mại quốc tế, giảng viên của Tổ bộ môn Luật hiến pháp còn tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học trong các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp - Luật Hành chính, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật và các chuyên ngành khác của Trường Đại học Luật Hà Nội.

          Tổ bộ môn Luật Hiến pháp cũng luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học của Khoa pháp luật Hành chính – Nhà nước. Trong những năm qua, giảng viên của tổ bộ môn đã chủ trì thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ví dụ đề tài khoa học cấp nhà nước “Hoàn thiện pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” (2013), các đề tài khoa học cấp bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng Luật Tiếp cận thông tin”, “Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các nước ASEAN”, “Uỷ quyền lập pháp – thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm áp dụng ở Việt Nam”, “Cơ chế bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam” ...