BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Đăng vào 30/09/2017 00:00

          Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật được thành lập năm 1980 và được giao đảm nhiệm hai phân môn đó là Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới. Từ năm 2004, Bộ môn đảm nhận thêm phân môn Lịch sử các nền văn minh thế giới cho tất cả các hệ đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, Bộ môn còn giảng dạy một số chuyên đề tự chọn cho sinh viên Khoa Hành chính – Nhà nước.

          Khi mới thành lập, Bộ môn có 3 giảng viên là cử nhân lịch sử. Đến năm 1988, Bộ môn có 5 giảng viên, trong đó có 2 giảng viên có bằng cử nhân lịch sử và luật học. Năm 1995, Bộ môn có 7 giảng viên và đến nay bộ môn có 8 giảng viên, trong đó có 2 thạc sĩ luật học, 2 thạc sĩ sử học, 1 cử nhân lịch sử và luật, 3 cử nhân lịch sử.

          Để phục vụ giảng dạy và học tập, Bộ môn đã biên soạn Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và Pháp luật Việt Nam do Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 1990; Giáo trình Lịch sử nhà nước và Pháp luật thế giới năm 1996; Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam năm 2002.

          Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật đảm nhận những nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy môn Lịch sử nhà nước và Pháp luật Việt Nam cho các hệ đào tạo đại học chính quy và tại chức của trường.

- Giảng dạy môn Lịch sử Nhà ước và pháp luật thế giới cho các hệ đào tạo chính quy và tại chức của trườmg:

- Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử cho các lớp trung cấp và đại học hệ tại chức từ năm 1988 đến 2002.

- Từ năm 2004 giảng dạy môn Lịch sử các nền văn minh thế giới cho các hệ chính quy và tại chức.

 - Đảm nhận một số chuyên đề tự chọn cho sinh viên Khoa Hành chính – Nhà nước.

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp nhà nước, 1 đề tài cấp bộ và 3 đề tài cấp trường.