BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Đăng vào 23/03/2019 06:32

BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN VỚI ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đậu Công Hiệp

Thư ký đề tài: ThS. Lê Thị Hồng Hạnh

Ngày 14/3/2019, ThS. Đậu Công Hiệp – chủ nhiệm đề tài và nhóm soạn thảo đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp trường “Mối quan hệ giữa nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội”.

Nằm trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu khoa học năm 2018 của Trường Đại học Luật Hà Nội, được khởi động thực hiện từ năm 2018, ThS. Đậu Công Hiệp cùng nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài sớm trước thời hạn.

Hội đồng nghiệm thu đề tài do GS.TS Nguyễn Minh Đoan làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá đây là một đề tài mới, hoan nghênh tinh thần mạo hiểm thử sức của nhóm đề tài, đề tài có những giá trị đóng góp cả về mặt lý luận và thực tiễn tại Việt Nam. Mặc dù còn một số điểm thiếu sót, chưa hoàn thiện được Hội đồng đề nghị sửa đổi, bổ sung xong về cơ bản Hội đồng nhận định đề tài thành công.

Kết thúc buổi nghiệm thu, đề tài nhận được đánh giá 1 phiếu Xuất sắc và 4 phiếu Đạt từ các thành viên của Hội đồng. Chúc mừng ThS. Đậu Công Hiệp và nhóm soạn thảo.